amsterdam_small

Juridische kwesties spelen een steeds grotere rol voor de positie van uw onderneming. WinthagenMensink biedt ondersteuning op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Commerciële contracten

De basis van een goede samenwerking begint bij het vastleggen van de afspraken in een schriftelijke overeenkomst. De investering in een goede overeenkomst bij het begin van een handelsrelatie betaalt zich op een later tijdstip altijd uit. Het helder verwoorden van de afspraken voorkomt dat hier op een later tijdstip verschillen van inzicht over kunnen ontstaan met soms vervelende conflicten tot gevolg. Commerciële handelsrelaties zijn op diverse manieren vorm te geven, zoals bijvoorbeeld via een distributie- of agentuurovereenkomst. Dient een gebruiksrecht ten aanzien van een merk, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht gegeven te worden, dan kan dit via een licentiecontract.

Merkenrecht

Een merk is een teken waarmee u uw producten of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten. Een merk verzekert dat het publiek een verband legt tussen uw onderneming en het product dat u op de markt brengt. Het merkenrecht waarborgt en beschermt de goodwill die uw producten of diensten dankzij al uw inspanningen hebben opgebouwd.

Auteursrecht

Van product design tot programmaformats: het auteursrecht beschermt alle “werken” waarbij op een originele wijze creatieve keuzes zijn gemaakt. Succesvolle ontwerpen vinden vaak navolging, maar waar inspiratie opdoen tot op zekere hoogte is toegestaan, kan vaak met succes op basis van het auteursrecht worden opgetreden tegen “look alikes” die al te dicht bij het origineel komen.

Media-, reclame en entertainmentrecht

Het media- en entertainmentrecht is een verzamelterm voor allerlei verschillende rechtsgebieden die een belangrijke rol spelen in de media- en entertainmentsector. Zo ziet het mediarecht onder meer toe op de rechtmatigheid van uitingen in de pers en de balans tussen informatievrijheid en het recht op privacy, maar bijvoorbeeld ook op het portretrecht. Het reclamerecht ziet toe op de wettelijke regulering van reclame, waarbij brancheregulering (via de Reclame Code) een grote rol speelt.

Bescherming persoonsgegevens

Nagenoeg alle ondernemingen en overheidsinstellingen hebben in het huidige digitale tijdperk te maken met de regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Of het nu gaat om het opslaan van klantgegevens of het door middel van “cookies” tracken van website bezoekers: al snel zal er juridisch gezien sprake zijn van de verwerking van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en kan hoge boetes opleggen bij overtredingen, zoals de ongeautoriseerde verwerking (of het verlies) van persoonlijke data.

E-commerce

Aanbieders en afnemers kunnen tegen betrekkelijk geringe kosten een wereldwijde retailmarkt betreden die door het internet nagenoeg geheel transparant is geworden. Online concurrentie vindt veelal niet alleen plaats op prijs, maar zeker ook op service, gebruiksgemak en omgang met persoonsgegevens. Het strategisch inzetten van algemene voorwaarden en het gebruiken van een heldere privacy policy is daarom bij online verkoop een must. Bovendien is het belangrijk dat alle onderdelen van de webwinkel in overeenstemming zijn met de laatste ontwikkelingen van het consumentenrecht.

Europees recht

Op verschillende gebieden bepaalt het recht van de Europese Unie in grote mate de toepasselijke regels. Bijvoorbeeld waar toegestane overheidshulp overgaat in ontoelaatbare staatssteun, wat de grenzen zijn die het medegingsrecht stelt aan samenwerking tussen ondernemingen, welke vestigingseisen aan dienstverleners mogen worden gesteld, welke rechten consumenten hebben bij online winkelen en welke eisen gelden voor inkoop van werken, leveringen en diensten door middel van een aanbestedingsprocedure.

Misbruik economische machtspositie

Het verwerven van een economische machtspositie door een onderneming is toegestaan. Eenmaal verworven mag deze machtspositie echter niet worden misbruikt door bijvoorbeeld excessieve prijzen te vragen, koppelverkoop te verplichten of selectief bepaalde ondernemingen van de markt uit te sluiten.

Algemeen bestuursrecht

De overheid stelt algemeen geldende regels en voorschriften vast die gelden voor alle burgers en bedrijven. Daarnaast neemt de overheid concrete besluiten, bijvoorbeeld over subsidies en het verlenen of juist weigeren van diverse vergunningen. Het bestuursrecht bepaalt de spelregels waar de overheid zich aan moet houden.

Sectorspecifieke regulering

In verschillende sectoren geldt specifieke regulering. Vaak gaat het dan om markten waar concurrentie niet vanzelfsprekend is. Toezichthouders – zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM), het Commissariaat voor de Media (CvdM) of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) – beschikken over vergaande bevoegdheden om markten te reguleren en aan specifieke ondernemingen verplichtingen op te leggen. De wijze waarop die bevoegdheden worden gebruikt, kan grote invloed hebben op de bedrijfsvoering en strategie van uw onderneming.

Overheidstoezicht en handhaving

Verschillende overheidsorganen houden toezicht op de naleving van algemeen geldende regels, specifieke verplichtingen of vergunningvoorschriften. Handhavend door middel van een bestuurlijke boete, last onder dwangsom of bestuursdwang kan het gevolg zijn als een onderneming (beweerdelijk) in strijd handelt met deze verplichtingen. De handhavende overheid moet zich daarbij houden aan fundamentele rechtsregels als hoor en wederhoor en het evenredig en zorgvuldig gebruiken van voor de onderneming ingrijpende bevoegdheden.

Openbaarheid van bestuur

Bij de overheid berustende informatie kan op verzoek voor iedereen openbaar worden gemaakt, tenzij een wettelijke uitzonderingsgrond uit de Wet openbaarheid van bestuur zich daartegen verzet. De overheid kan ook uit eigen beweging informatie openbaar maken, bijvoorbeeld door boetebesluiten op de website te publiceren. Bij openbaarmaking op grond van de Wob gelden de adagia “openbaar voor de een is openbaar voor eenieder” en “eens openbaar is altijd openbaar”.

Ruimtelijke ordening

De regels van de ruimtelijke ordening bepalen welk gebruik van de ruimte is toegestaan en wat waar mag worden gebouwd. Het gemeentelijke bestemmingsplan is het belangrijkste en bekendste instrument van ruimtelijke ordening in Nederland.

Copyright 2017 WinthagenMensink

Design by Nomets