Rechter houdt Liander aan aansluittermijn van maximaal 18 weken

29/08/2018

Een aansluiting op het elektriciteitsnet mag alleen worden gerealiseerd door de beheerder van dat net. De Elektriciteitswet (ook wel: E-wet) regelt wie de beheerder is van welk elektriciteitsnet. Deze netbeheerder is op grond van de wet verplicht om voor iedereen die daarom verzoekt een aansluiting te realiseren op het door hem beheerde net. De aangevraagde aansluiting moet binnen een redelijke termijn door de netbeheerder zijn gerealiseerd, waarbij artikel 23 E-wet bepaalt dat meer dan 18 weken na de aanvraag in ieder geval onredelijk lang is.

Een geschil tussen de netbeheerder en de aanvrager van de aansluiting over de wijze waarop de netbeheerder uitvoering geeft aan haar wettelijke taken, kan ter beslechting aan de Autoriteit Consument en Markt (ook wel: ACM) worden voorgelegd. ACM kan ook handhavend optreden door het opleggen van een last onder dwangsom of zelfs boete aan de netbeheerder. Vanwege de doorlooptijd van verzoeken om geschilbeslechting of handhaving door ACM is het echter de vraag of de gevraagde aansluiting daardoor alsnog tijdig zal worden gerealiseerd. Een andere mogelijkheid is om een kort geding te starten bij de civiele rechter met een vordering tot veroordeling van de netbeheerder om de gevraagde aansluiting binnen de wettelijke termijn te realiseren. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland heeft op 25 juli 2018 (gepubliceerd op 23 augustus 2018) vonnis gewezen in een dergelijke zaak (Vzr. Rechtbank Gelderland 25-07-2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3667), klik hier voor de Link

Nedcool de exploitant van een koelhuis voor de opslag van voornamelijk appels en peren heeft Liander – netbeheerder in Nood-Holland, Flevoland, Friesland en Gelderland – verzocht om een aansluiting voor het realiseren van een extra koelhuis. Liander laat Nedcool echter weten de aangevraagde aansluiting niet binnen de maximaal redelijke termijn van 18 weken te zullen realiseren. Gelet op haar belang bij tijdige realisatie van de aansluiting stapt Nedcool naar de rechter met een vordering tot nakoming door Liander van de wettelijke aansluittermijn. Liander verweert zich met de stellingen dat zij vanwege een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel niet aan de wettelijke termijn van 18 weken kan worden gehouden en dat zij de aanvraag van Nedcool niet mag voortrekken ten opzichte van andere aanvragen om netaansluitingen. Beide verweren worden door de kortgedingrechter verworpen. Een gebrek aan personeel is net een uitzonderlijke omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Liander ligt en een beroep op overmacht rechtvaardigt. Het is aan Liander om tijdig voldoende en behoorlijk opgeleid personeel aan te trekken. Indien werkelijk sprake is van een structureel en nijpend tekort aan gekwalificeerd personeel waardoor het voor Liander en andere netbeheerders onmogelijk zou zijn om aansluitingen binnen de wettelijke termijn te realiseren dan is het aan de wetgever om een oplossing te bieden, aldus de rechter. Ook Het wettelijke discriminatieverbod op grond waarvan netbeheerders niet bepaalde aanvragers mogen voortrekken of achterstellen ten opzichte van andere aanvragers, betekent niet dat de wettelijke verplichting om binnen 18 weken een aansluiting te realiseren in dit geval niet zou gelden voor Liander. De vordering van Nedcool wordt daarom toegewezen en Liander wordt veroordeeld om uiterlijk op de laatste dag van de termijn van 18 weken de aansluiting te realiseren op straffe van een dwangsom van EUR 25.000 per dag dat de aansluiting langer op zich laat wachten.

Copyright 2017 WinthagenMensink

Design by Nomets