Leon Mensink


Leon Mensink is voor zijn cliënten het strategisch aanspreekpunt bij juridische kwesties. Hij behartigde de belangen van zijn cliënten in vele projecten en zowel nationale als internationale juridische procedures bij toezichthouders en van nationale rechters tot aan het Europese Hof van Justitie. Hij is een enthousiaste, betrokken en gedreven advocaat, die bekend staat om zijn scherpe juridische blik en pragmatische aanpak.

De praktijk van Leon bestrijkt het complete terrein van geschilbeslechting met een focus op adviseren, contracteren en procederen binnen door de overheid gereguleerde marktsectoren, zoals bijvoorbeeld telecom en laadstations voor elektrische auto’s. Daarnaast is Leon een expert op het gebied van openbaarheid van bij de overheid berustende informatie op grond van de wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Leon staat zijn cliënten bij in kwesties op het gebied van bestuursrecht, economische ordening, bestuurlijke boetes, toezicht en handhaving door overheidsinstanties, overheidsaansprakelijkheid, misbruik van economische machtspositie, diverse vergunningstelsels, de verdeling van schaarse publieke rechten, regulering van eigendom, privacy, tariefregulering en gereguleerde toegang tot markten of netwerken. Leon publiceert regelmatig en treedt daarnaast ook op als vaste docent openbaarheid van bestuur voor de OSR en de SSR en als docent bestuursrecht voor de Law Firm School. In 2019 heeft Leon aan de Universiteit Leiden de specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten gevolgd.

Voor de oprichting van WinthagenMensink advocaten was Leon ruim tien jaar advocaat bij de Amsterdamse vestiging van het internationale advocatenkantoor Allen & Overy LLP in de sectie mededinging en gereguleerde markten.

Leon heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Algemeen bestuursrecht, Omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht) en Mededingingsrecht (telecommunicatierecht) geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Kenmerkende zaken Leon

Een selectie van zaken waar Leon aan heeft gewerkt:

 • Procederen over handhavingsbesluiten (bestuurlijke boete dan wel last onder dwangsom) opgelegd aan verschillende ondernemingen vanwege beweerdelijke overtredingen van sectorspecifieke regulering uit onder andere de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp), de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Telecommunicatiewet (Tw) (o.a.Link en Link);

 • Adviseren en procederen over de vraag of bij de overheid berustende informatie op verzoek of uit eigen beweging openbaar mag worden gemaakt op grond van de algemene Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of een specifieke regeling (o.a. Link en Link);

 • Vele procedures bij het Nederlandse College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en bijbehorende prejudiciële procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie over interoperabiliteitsgeschillen, toegangs- en tariefregulering op verschillende van de afgebakende markten van de telecomsector (o.a. Link en Link);

 • Procederen over de doorwerking van tariefregulering door de Autoriteit Consument en Markt in de civiele verhouding tussen ondernemingen (Link);

 • Advisering van een gerenommeerde Nederlandse onderneming over de inrichting van zogenoemde “Chinese walls” zodat verschillende ondernemingen die tot dezelfde groepsmaatschappij behoren afzonderlijk kunnen deelnemen aan aanbestedingsprocedures;

 • Verdediging tegen verschillende forse schadevorderingen vanwege beweerdelijk misbruik van machtspositie en het onrechtmatig van de markt weren van concurrerende ondernemingen (o.a. Link);

 • Voor een exploitant van snellaadstations procederen tegen het door verenigde benzinestationhouders geclaimde exclusieve recht op het aanbieden van faciliteiten voor het laden van elektrische auto’s op verzorgingsplaatsen langs de snelweg (Link);

 • Bijstaan van een onderneming bij het beëindigen van langlopende concessieovereenkomsten in de drinkwatersector;

 • Adviseren en procederen over alle aspecten van ruimtelijke ordening bij ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw van een ziekenhuis (Link) of de uitbreiding van een bestaande productiefaciliteit (Link);

 • Advisering van een overheidsinstelling over de eisen waaraan een in te voeren vergunningstelsel ter regulering van het all inclusive hotelaanbod op Aruba moet voldoen;

 • Schadevordering vanwege het ten onrechte niet handhavend optreden door het gemeentelijke bevoegd gezag tegen concurrerende horeca-ondernemingen die in strijd handelden met het geldende bestemmingsplan (Link).

Vakverenigingen Leon

Leon is lid van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) en de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR).

Lees meer over Nils Winthagen

Copyright 2017 WinthagenMensink

Design by Nomets