Leon Mensink geeft cursus Wet openbaarheid van bestuur bij de SSR

09/07/2019

Op 8 juli 2019 gaf Leon Mensink een Wob-cursus bij de SSR voor leden van de zittende magistratuur, stafjuristen en juridische medewerkers.

Veel journalistieke onthullingen hebben plaatsgevonden na een geslaagd beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Openbaarmaking, toetsingskader, uitzonderingsgronden en beperkingen worden in deze cursus besproken aan de hand van de meest recente ontwikkelingen.

Het doel van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is om burgers in staat te stellen het openbaar bestuur te controleren en zodoende misstanden aan de kaak te kunnen stellen. Burgers die over voldoende informatie beschikken, kunnen bovendien mee denken met de overheid en participeren in de totstandkoming van overheidsbeleid. Om deze beide doelstellingen te realiseren, bepaalt de Wob dat informatie uit bij de overheid berustende documenten in beginsel voor eenieder openbaar is. Van dat uitgangspunt wordt bij de toepassing van de Wob alleen afgeweken indien en voor zover een van de in die wet genoemde uitzonderingsgronden zich voordoet. Regelmatig voorkomende weigeringsgronden zijn die ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen en de bescherming van vertrouwelijk aan de overheid medegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens.

Leon treedt als vaste docent op voor deze cursus van de SSR. De volgende cursus vindt plaats op 27 mei 2020

Copyright 2017 WinthagenMensink

Design by Nomets