Wordt 2019 het jaar van de Wet open overheid?

07/01/2019

Wordt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen? De Tweede Kamer wil een cultuurverandering in de manier waarop de Nederlandse overheid omgaat met informatie. Het doel is een transparante overheid die uit eigen beweging relevante informatie openbaar maakt. Daarnaast moeten ook instellingen uit de semipublieke sector (zorg, onderwijs, publieke omroep, cultuur, energie) onder de reikwijdte van de wet kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld ten aanzien van informatie over de taakuitoefening en de besteding van publieke middelen. Om deze doelstellingen te bereiken is na een jarenlange voorgeschiedenis op 19 april 2016 de Wet open overheid (Woo) aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel stuitte op bezwaren omdat de uitvoering ervan naar verwachting hoge inzet van mensen en middelen zou vergen. In overleg met het kabinet en de indieners van het wetsvoorstel is de behandeling door de Eerste Kamer aangehouden in afwachting van nader onderzoek. Op 2 januari 2019 is een wijzigingsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarmee volgens de indieners steun is gevonden bij zowel de rijksoverheid als de decentrale overheidsinstellingen link.
2019 zou dus het jaar kunnen worden waarin de Wob daadwerkelijk wordt vervangen door de Woo. Dat zou zowel voor bestuursorganen, als voor bedrijven, ondernemingen, semipublieke instellingen en bestuursrechters grote gevolgen hebben.

Copyright 2017 WinthagenMensink

Design by Nomets